Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Digitaal Verhuizen (‘DV’) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’). Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met toepasselijkheid daarop van deze voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd regelmatig de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

 

Informatie en aansprakelijkheid

DV besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. DV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

DV kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. DV is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Ook is DV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van DV.

 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. DV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze cookie en privacy policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van DV in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van DV en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DV.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij DV.

 

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan DV via e-mail of anderszins, zal de DV gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en DV zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij DV terzake van alle schade en kosten die DV lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden indien het gebruik en/of de exploitatie van de materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

 

Nietigheid

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.